Договір-оферта

про надання інформаційно-консультаційних послуг1. Загальні положення
1.1. Цей документ являє собою відкриту пропозицію (Оферту) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЧАСНО СЕРВІС" (ідентифікаційний код - 40283641) (надалі – Виконавець).
1.2. Ця Оферта регламентує умови і порядок надання Послуг, а також права та обов'язки, що виникають у зв'язку з цим у Виконавця та Замовника.
1.3. Відповідно до статей 205, 634, 638-642, 901-907 Цивільного кодексу України, в разі прийняття викладених в Оферті умов шляхом оплати Послуг та/або вчинення інших конклюдентних дій на виконання умов цієї Оферти, особа, яка провадить акцепт Оферти, стає Замовником за цією Офертою (акцепт Оферти рівнозначний укладенню Договору на умовах, викладених в Оферті).
1.4. Надання Виконавцем Послуг здійснюється лише у разі прийняття Замовником умов цієї Оферти. Замовник визнає й погоджується з тим, що йому зрозумілі умови цієї Оферти і відомі наслідки їх недотримання.

2. Визначення термінів, що застосовуються у Договорі
2.1. Замовник – фізична особа-підприємець або юридична особа, яка акцептувала умови цієї Оферти з метою отримання Послуг.
2.2.Захід – інформаційно-консультаційний захід Виконавця під назвою “Форум “Бізнес без паперу 2021”, який відбудеться 18 листопада 2021 року виключно в режимі онлайн-трансляції (день 1) та 23 листопада 2021 року в КВЦ «Парковий» за адресою: м. Київ, вул. Паркова дорога, 16a та в режимі онлайн-трансляції (день 2), доступ для відвідування (перегляду) якого можливий на підставі придбаного Квитка.
2.3. Квиток – сформований в Системі документ в електронній формі, який надає Замовнику або вказаним Замовником Одержувачам квитка право на відвідування (прохід, перегляд, прослуховування) Заходу та містить інформацію, в тому числі, але не виключно про найменування, час, дату, місце та форму проведення Заходу.
2.4. Одержувач квитка — фізична особа, уповноважена Замовником отримати придбаний Замовником Квиток відповідно до умов цієї Оферти.
2.5. Послуги - інформаційно-консультаційні послуги, що надаються Виконавцем на Заході шляхом надання Замовнику права доступу до участі (прохід, перегляд, прослуховування) в Заході, вартість яких дорівнює вартості Квитка придбаного Замовником за тарифами вказаними в Системі за посиланням - https://biznesbezpapery.ticketforevent.com/.
2.6. Система – веб-сайт (онлайн-сервіс), що знаходиться за адресою ticketforevent.com та призначений для оформлення Квитків. Право на використання Системи належить Виконавцю на підставі окремо укладеного договору з власником Системи (ФОП Нетяга Геннадій Анатолійович, РНОКПП 2576803439).

3. Предмет Договору
3.1. За цим Договором Виконавець зобов’язується надати Замовнику інформаційно-консультаційні послуги, щодо участі (прохід, перегляд, прослуховування) в Заході “Форум “Бізнес без паперу 2021” відповідно до обраного Замовником тарифу, згідно з п. 4.1 цієї Оферти (надалі - Послуги), а Замовник зобов’язується оплатити та прийняти такі Послуги у строки та на умовах, передбачених цією Офертою.
3.2. Замовник надає Виконавцю та власнику Системи безстроково право на обробку його персональних даних та персональних даних третіх осіб, зазначених Замовником Одержувачами квитків, у зв’язку з наданням Замовнику Послуг, обумовлених цією Офертою відповідно до Закону України «Про захист персональних даних». Для цілей цієї Договору під персональними даними маються на увазі в тому числі, але не виключно: прізвище, ім’я, по батькові, контактний номер телефону, адреса електронної пошти.

4. Порядок розрахунків
4.1. Замовник має право здійснити оплату Послуг за обраним тарифом шляхом придбання Квитків за ціною вказаною в Системі шляхом їх 100% передоплати у безготівковій формі на розрахунковий рахунок Замовника, інформація про який доступна в Системі.
4.2. Вартість Послуги вважається сплаченою у разі надходження грошових коштів у повній вартості обраного Замовником тарифу на розрахунковий рахунок Виконавця.
4.3. Одержувач квитка отримує права доступу до участі (прохід, перегляд, прослуховування) в Заході на умовах обраного Замовником тарифу після отримання Квитка.
4.4. Після оплати Послуги шляхом придбання Квитка згідно обраного тарифу (у разі, якщо оплата передбачена в Системі) Квиток формується в Системі та стає доступним для Замовника шляхом його завантаження або надсилання на електронну адресу Одержувача квитка.
4.5. Послуга вважається наданою Замовнику після завершення Заходу. Вартість Послуги визначається відповідно до обраного Замовником тарифу за посиланням - https://biznesbezpapery.ticketforevent.com/.
4.6. Факт належного надання Виконавцем Послуг засвідчується підписанням Акту надання послуг (надалі - Акт), який оформляється Виконавцем у вигляді електронного документу та передається на підпис Замовнику за допомогою онлайн-сервісу електронного документообігу Вчасно (https://vchasno.ua) до 05 числа місяця, що слідує за місяцем в якому було проведено Захід.
4.7. Замовник повинен прийняти надані Послуги та підписати Акт протягом 3 (трьох) робочих днів з дати його отримання від Виконавця.
4.8. У випадку, якщо Замовник не надає Виконавцю у строк, визначений у пункті 4.7 Оферти, підписаний зі своєї сторони Акт або мотивовану відмову, надані Послуги вважаються такими, що прийняті Замовником.
4.9. Кінцевим одержувачем Послуги є Замовник.

5. Умови придбання Квитків
5.1. При придбанні Квитка, Замовник зобов’язується вказати дійсну електронну адресу, телефон, а також вказати прізвище, ім’я та по батькові Одержувача квитка. У разі ненадання такої інформації, надання неправдивої або недійсної інформації, Виконавець не несе відповідальність за неможливість отримання доступу до участі (прохід, перегляд, прослуховування) в Заході.
5.2. Квиток сформований в Системі або отриманий на електронну адресу, Замовник або Одержувач квитка зобов'язаний самостійно роздрукувати або здійснити запис Квитка в пам’ять технічного пристрою, що належить Замовнику або Одержувачу квитка, за умови, що такий пристрій допускає можливість демонстрації Квитка для контролю та сканування системою контролю доступу в місці проведення Заходу і така можливість передбачена умовами проведення Заходу.
5.3. Замовник несе відповідальність за повідомлення помилкової або недійсної електронної адреси, а також за правильність наданих ним для оформлення Квитка даних.
5.4. Відповідальність за збереження та захист Квитка від копіювання, викрадення, знищення несе виключно Замовник. У разі копіювання Квитка доступ на Захід буде наданий на підставі того Квитка, який буде пред’явлений першим.
5.5. Послуги за окремими тарифами можуть надаватися безкоштовно, що є рекламою в розумінні чинного законодавства України та застосовується Виконавцем для підвищення лояльності та залучення нових клієнтів.

6. Умови повернення грошових коштів
6.1. Сплачені за Квитки грошові кошти підлягають поверненню Замовнику лише у разі скасування Заходу. Перенесення Заходу на інші дати у випадку неможливості його проведення у зв’язку з посиленням обмежувальних карантинних норм, пов’язаних із запобіганням поширенню на території України коронавірусу COVID-19 не є підставою для повернення грошових коштів.
6.2. Повернення грошових коштів здійснюється Замовником протягом 5 (п'яти) робочих днів з дня отримання від Замовника заяви на повернення коштів з вказаними банківськими реквізитами Замовника.
6.3. Здійснюючи акцепт цієї Оферти, Замовник підтверджує та погоджується з тим, що порядок та підстави повернення грошових коштів за придбані на умовах цієї Оферти Квитки доведені до нього в повному обсязі, йому відомі та зрозумілі.

7. Відповідальність
7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань Сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства України та умов цієї Оферти.
7.2. Виконавець не несе відповідальності в разі невідвідування Замовником Заходу по обставинам, незалежних від Виконавця.
7.3. Виконавець не несе відповідальності за невідповідність Заходу очікуванням Замовника за його суб'єктивною оцінкою.
7.4. Виконавець не несе відповідальності за будь-які збитки, у тому числі упущену вигоду та моральну шкоду, що можуть бути понесені Замовником в результаті помилкового розуміння та/або нерозуміння ним інформації про дату і умови проведення Заходу, порядок оформлення, оплати, отримання Квитків та надання Послуг на умовах цієї Оферти.
7.5. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань за цією Офертою, якщо таке невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних за даних умов обставин. До обставин непереборної сили, зокрема, відносяться: стихійні лиха, військові дії, страйки, стихійні безлади і протести, дії та рішення державних органів влади, збої, що виникають в телекомунікаційних і енергетичних мережах, пандемія, карантин та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів, які унеможливлюють проведення Заходу.
7.6. Виконавець не несе відповідальності за працездатність та/або захищеність інформаційних каналів зв'язку, що використовуються Замовником для звернення до Системи, а також за збереження інформації, в тому числі Квитка, отриманого Замовником відповідно до умов цієї Оферти.

8. Строк дії і зміна умов Оферти
8.1. Оферта набуває чинності з моменту її розміщення в Системі в мережі Інтернет за посиланням - https://biznes-bez-paperu.com.ua/oferta і діє до моменту відкликання Оферти Виконавцем.
8.2. Виконавець залишає за собою право вносити зміни в умови Оферти та/або відкликати Оферту в будь-який момент на власний розсуд. У разі внесення Виконавцем змін до Оферти, такі зміни вступають в силу з моменту розміщення зміненого тексту Оферти в Системі за вказаним в пункті 8.1 Договору посиланням, якщо інший строк набрання чинності змін не визначений додатково при такому розміщенні.

9. Форс-мажор
9.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове, повне невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі, якщо невиконання або неналежне виконання зобов'язань є наслідком дії непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних обставин, які Сторони не могли ні передбачити, ні запобігти їх настанню (обставини форс-мажору), а саме: пожежі, повені, землетруси, страйки, масові безпорядки, заколоти, війни, або дії органів державної влади та інші обставини, що роблять неможливим виконання Сторонами взятих на себе зобов'язань, і якщо такі обставини безпосередньо вплинули на виконання Сторонами взятих на себе зобов'язань за Договором.
9.2. У разі настання обставин форс-мажору під час дії цього Договору, виконання зобов'язань за Договором відкладається на термін дії обставин форс-мажору.
9.3. Сторона, що не може виконати зобов'язання за Договором, повинна негайно, але не пізніше ніж через 3 (три) календарні дні після настання обставин форс-мажору, письмово повідомити про це іншу Сторону. Те ж саме стосується моменту закінчення дії обставини форс-мажору. Несвоєчасне повідомлення про настання обставини форс-мажору позбавляє відповідну Сторону права посилатися надалі на зазначені вище обставини як на підставу для звільнення від відповідальності за невиконання або неналежне виконання, цілком або частково, взятих на себе зобов'язань за цим Договором. Настання обставин форс-мажору, повинно бути підтверджено довідкою відповідного компетентного органу.

10. Реквізити Виконавця
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЧАСНО СЕРВІС"
Місцезнаходження: 002121, м. Київ, вул. Харківське шосе, буд. 201-203, літера 4Г, приміщення 604
Код ЄДРПОУ 41231992
IBAN UA423808050000000026002564252 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ»